Popis kolejiště

Širá trať

Dominantním motivem kolejiště je dvoukolejná hlavní neelektrizovaná trať s jednou mezilehlou stanicí Komonice, zastávkou Bartošov, hradlem Pudlov a odbočkou Mlýny na vlečku do Mistrovic. Na obou koncích dvoukolejky je skryté nádraží, kde se soupravy řadí a otáčejí. Návěstidla na trati jsou mechanická, vyjma samotné stanice Komonice. Do této stanice je zaústěna lokální trať se zastávkou Martinice, stanicí Kolečkovice a koncovým nádražím Velké Meziříčí.

Bartošov

Jediná zastávka na hlavní trati s dvoupodlažní budovou s přistřeškem a přilehlou zahradou. Nástupiště je tvořeno betonovými panely, kterými byly zpravidla zastávky tohoto typu osazovány. Nástupiště jsou osvětlena dobovými parkovými lampami. V bezprostření blízkosti se nachází železniční přejezd s mechanickými závorami.

Komonice

Běžná mezilehlá stanice se zaústěnou lokálkou, sídlem traťového okrsku a kolejí pro zbrojení lokomotiv. Stanice, pojmenovaná po fiktivním městečku z filmu "Bílá paní" a staniční budovou postavenou dle vzoru skutečné stanice Tišnov, má 6 dopravních kolejí, z nichž jedna je kusá pro zajíždění motorových vozů z lokálky. Dále má stanice 1 manipulační kolej, na níž se nachází obrysnice a kolejová váha. Do této koleje také ústí zdejší vlečka do zdejší šroubárny. Další krátká vlečka se nachází na opačném konci stanice pro potřeby ZZN. Jednokolejné depo je vybaveno jednokomorovým zauhlovacím výtahem Teudloff, popelovou jámou a vodním jeřábem. V jeho sousedství je budova vodárny, která zásobuje ještě další dva vodní jeřáby u hlavních kolejí a remíza o jednom stání. Také areál traťového okrsku je vybaven krytým stáním pro drezínu. Stanice má dobovou kombinaci mechanických a světelných návěstidel vzoru ESP58. Stanice má 2 ostrovní nástupiště a jedno samostatné nástupiště pro zdejší místní dráhu.

Kolečkovice

Dvoukolejná mezilehlá stanička na lokálce má navíc jednu kusou kolej se skladištěm. Stanice je na vjezdech vybavena lichoběžníkovými tabulkami. Původně jsme chtěli stavět přesný model stanice Rudíkov, která se nachází na trati č.252, avšak z prostorových důvodů jsme byli nuceni tento záměr opustit a znázorněná stanice Kolečkovice tudíž nemá žádný přímý vzor.

Martinice

Skutečná zastávka se nachází na trati č.252 nedaleko Velkého Meziříčí. Znázorněná dřevěnná budova zastávky byla ve skutečnosti vybudována v období výstavby trati jako kancelář a po otevření budovaného úseku v roce 1953 nebyla stržena, ale začala sloužit cestující veřejnosti až do začátku tohoto století, kdy byla nahrazena zděnou. Také zde je nástupiště zpevněno betonovými panely.

Velké Meziříčí

Koncová stanice místní dráhy, která je vymodelována přesně podle stavu z období 50. let minulého století, kdy zde vrcholil provoz. Ve skutečnosti bylo postaveno nové nádraží a tato stanice následně začala ztrácet na významu. Stanice má 3 dopravní koleje, které jsou ještě navíc vybaveny spojkami, pro snadnější objíždění souprav. Dále má stanice další dvě koleje manipulační a několik kusých kolejí do místních vleček. Na samém konci je malé depo s remízou o třech stáních pro dvě lokomotivy a jeden motorový vůz. Nachází se zde také vodárna, unikátní zauhlovací výtah, vodní jeřáb a naftový stojan. Stanice má pouze vjezdové mechanické návěstidlo s předvěstí.

Vlečka do Mistrovic

Tato vlečka odbočuje přímo z hlavní trati těsně před skrytým nádražím. Znázorněna je jako původní část hlavní trati, kde je již řadu let veřejná osobní doprava zrušena a dráha je převedena na vlečku, která končí v bývalé dopravně Mistrovice se dvěma kolejemi a jednou kusou. Ta se ve skutečnosti nacházela na dnes již zrušené trati z České Lípy do Kamenického Šenova. V bezprostřední blízkosti se nachází pila s vlastní úzkokolejnou drážkou pro manipulaci s dřevem jejíž skutečný vzor se nacházel v Rokytnici v Orlických horách. Odbočka na vlečku, nazvaná Mlýny, je vedena na odvratnou kolej proti ujetí vozů, protože trať má značné stoupání. U odbočky je budova neudržované vechtrovny. Směrem od Komonic je vlečka kryta oddílovým návěstidlem.