Aktuality

4.1.2022

Dvě nové „zetky“, které v poslední době obohatily park nákladních vozů, pocházejí opět ze stavebnice od Rosťopiše. Řada, kterou tyto modely představují, byla vyráběna v padesátých letech minulého století v polské vagónce Pafawag. A to nejen pro potřeby zdejších železnic PKP, ale také pro ČSD, BDŽ a MÁV s různými úpravami. Protože tyto vozy byly povětšinou uzpůsobené pro mezistátní provoz, bylo možné u nás vidět i zmíněné vozy cizích železničních správ. A právě poslední zmíněnou správu jsme se rozhodli na jednom kusu znázornit. S pomocí vhodných obtisků tak nechybí typické logo MÁV a další drobné detaily. Druhý vůz byl ponechán ve správě ČSD.

Po doplnění nového vodorovného značení k silnici vedoucí podél lokálky se začaly na své místo vracet i automobily. Zároveň s tím bylo na nově vzniklou skálu osazeno i bezpečnostní zábradlí. Posledním krokem tak je ještě doplnění dalších stromů podél silnice, které v tomto úseku nahrazují patníky.

Naopak zcela novými patníky se může pochlubit příjezdová cesta k zastávce Bartošov. Ačkoliv jejich výroba byla časově náročná a nemalým dílem se na nich podílela většina členů klubu, výsledek jistě stojí za pozornost.

Nákladní vozy Ggs (MÁV) a Gkks/Zt (ČSD)

Definitivní podoba silnice vedoucí podél lokálky

Nově usazené patníky u zastávky Bartošov

20.12.2021

Po úpravě nakládací plochy v Komonicích přišla na řadu pokládka nové manipulační koleje, která je jednostranně napojena přes novou výhybku. Na opačné straně již byl nainstalován šturc a doplněny nové drátovody, výkolejka a seřaďovací návěstidlo ke zdejší vlečce. Poté byla část kusé koleje a zároveň také vlečka zasypána štěrkem, nabarvena a okolí zatravněno statickou trávou z drny. V současné době se tak čeká na elektrické zapojení této koleje a doplnění nového přestavníku k výhybce. Poté již bude možné postupně zaštěrkovat i zbývající část manipulační koleje.

Nejen na kolejišti, ale také na diorámatu, které bude primárně sloužit k prezentaci motorové lokomotivy M61 001, došlo v poslední době k několika drobným změnám. Dalším krokem bylo doplnění stromů (keřů) od firmy Mnitka, které tak společně se stromy od pana Bezuchy tvoří již dostatečně hustý listnatý les, ovšem jejich stav ještě není definitivní. Dále byly usazeny podél úzkorozchodné trati telegrafní sloupy, které byly zhotoveny s pomocí leptů a částečně také odlitků od firmy Miniatur. Samotný sloup pak tvoří dřevěná kulatina.

Další novinka, která bude součástí diorámatu, je souprava dvou nákladních vozů řady Ky, které nedávno uvedla na trh firma Tillig. Ačkoliv původní plán byl takový, že „nohabka“ M61 001 potáhne osobní vlak, došlo z jistých důvodů ke změně a nově se tak za lokomotivou začíná „rýsovat“ vlak nákladní. Do budoucna by se zde tak ještě mohly objevit další tři nákladní vozy, které však bude nutné vyrobit.

Nově vložená výhybka a manipulační kolej v Komonicích, osazen je také nový drátovod k výkolejce

Dokončený drátovod a nová výkolejka na vlečce ze šroubárny

Nová zeleň a telegrafní sloupy podél úzkorozochodné trati diorámatu

Uhláky ř. Ky (MÁV) od firmy Tillig

30.11.2021

Nový násep, skála i silnice, které vznikly v prostoru mezi řekou a lokálkou místo původního mostu, se již blíží do finále. Aby byl minimalizován počet nevzhledných „přechodů“ mezi jednotlivými částmi silnice, byl proveden zcela nový povrch v celé délce a v blízké době dojde také k doplnění nového vodorovného značení. Zároveň zde také budou osazeny dosud chybějící patníky. Podobnou úpravou jako silnice prošel také i přilehlý násep, který byl barevně sjednocen novou statickou trávou a částečně také i foliáží, která tvoří různé drny.

Po několika týdnech práce byl definitivně dokončen silniční nadjezd nad lokálkou. Doplněna byla veškerá zeleň, jak k samotnému mostu, tak na skálu a dále také podél silnice, která vede lesem. Kromě toho zde byly doplněny i nové telegrafní sloupy a patníky.

Nejen doplňováním nových nákladních vozů, ale také úpravou těch stávajících, se snažíme zpestřovat jednotlivé vlaky. Před nedávnem prezentované vozy řad Uahs, Uhs, Paov, Pao a Vtr prošly aktuálně „patinovací“ dílnou. Tím tak bylo dosaženo potřebného efektu dané doby, kdy téměř všechny vozidla byla pokryta prachem, rzí a sazemi, které ještě vylepšoval déšť různými „stékanci“ a samozřejmě i úkapy různých chemikálií.

Nová silnice a skála mezi lokálkou a řekou

Nový most nad lokálkou

Napatinovaný vůz Pao s nákladem kontejnerů

Napatinované vozy Uahs/Ra a Uhs/Rth

12.11.2021

V rámci kolejových úprav v uzlové stanici Komonice přišla také na řadu samotná nakládací plocha u nové manipulační koleje, která již také potřebovala obnovu. Protože příjezdová silnice zůstala v původním stavu, bylo zde nutné opět použít povrch znázorňující kostky. Oproti původnímu provedení byl však použit jiný druh papíru, který lépe maskuje přechody mezi jednotlivými částmi plochy. Po osazení bočních kamenů, které přilehají směrem ke koleji, dojde ještě k menší barevné úpravě plochy pomocí pistole.

Jak již bylo zmíněno, brzy také dojde k instalaci nových světelných návěstidel. Prozatím byly na obou stranách stanice zhotoveny nové otvory, do kterých budou návěstidla osazena. Stejně tak bude doplněna i další část drátovodů k výhybkám a výkolejkám, které budou osazeny jak na nové manipulační koleji, tak na vlečce.

Po instalaci skladových budov v prostoru starého nádraží následuje další etapa a to stavba přilehlých rodinných domů. Současný stav již dávno neodpovídá tomu před padesáti lety a tak se vydatným pomocníkem stala webová aplikace zobrazující letecké snímky pořízené opakovaně několikrát během minulého století. Domek s dřevěným obložením dodnes existuje již pouze z poloviny, my však budeme stavět původní stav. Stavebním materiálem budou desky Evegreen zobrazující tenká prkna. Dvojdomek bude stát na základové desce, která je již na svém místě.

Otvory pro nová návěstidla, vpravo je pak patrný nový povrch na nákladišti

Provizorě usazené návěstidlo na výjezdu z vlečky, vlevo jsou patrné nové drátovodné trasy

Základ budoucího domku u velkomeziříčského nádraží

28.10.2021

Víceméně všechny kolejové úpravy na kolejišti, která již v minulosti proběhly, měly jeden společný účel, a to zvýšení kapacity pro nové soupravy. Dnes již samozřejmě je kapacita opět vyčerpána, a proto jsou některé vlaky občas odstavovány do přenosného „zásobníku“. Další problém, který s kapacitou také souvisí, je skutečnost, že kvůli vytíženosti hlavní stanice Komonice není prakticky možné provádět zde posun, který by dle našeho názoru jistě zpestřil provoz během výstavy. Nejde však jen o to, aby zde posunovala tam a zpátky lokomotiva s několika vozy, ale také aby se do této činnosti zapojili i přijíždějící a odjíždějící nákladní vlaky tak, jako tomu již je na vlečce pily v Mistrovicích.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že dojde v Komonicích k další kolejové úpravě. V prostoru nákladiště přibude další kusá kolej, která bude fungovat jako manipulační. K ní se samozřejmě přesune jednak skladiště, tak i kolejová váha s obrysnicí. Původní průjezdná manipulační kolej bude nově dopravní, ke které přibude jedna nová výhybka se zmíněnou kusou kolejí. Dále přibudou dvě nová odjezdová návěstidla a jedno návěstidlo seřaďovací. Celá akce již byl zahájena zkrácením nakládací plochy a posunutím budovy skladiště na nové místo.

Úprava nakládací plochy ve stanici Komonice pro výstavbu další koleje

9.10.2021

Přestavba části silnice a skály vedoucí mezi lokálkou a hlavní tratí již začíná dostávat pevné obrysy. Původní prostor byl vyplněn stavební pěnou a následně s pomocí nože a pájky byl upraven tak, aby co nejvíce splynul s okolní skálou u řeky. Další fází bude barevná úprava skály a její následné „zazelenění“. Na opačné straně silnice vznikl pro změnu násep, na který navazuje lokálka. Samotný podklad silnice tvoří kartón. Na něm bude pomocí stěrky vytvořena finální vrstva, která pak bude následně barevně sjednocena s celou silnicí.

Nedávno na kolejišti přibylo několik dalších stromů v zastávce Bartošov, které lemují příjezdovou cestu k zahradě. Jedná se o výrobek pana Bezuchy, který byl původně určen pro stavbu diorámatu, ovšem z jistých důvodů zde nebyl použit.

Přestavba silnice a skály mezi hlavní tratí a lokálkou

Nové stromky u zastávky Bartošov

23.9.2021

Přestavba silničního nadjezdu lokálky u stanice Komonice se blíží do finále. Původní most byl zcela přestavěn s pomocí borovicových nosníků, poté následovala povrchová úprava a nakonec bylo osazeno nové zábradlí od firmy Igra. Následně byl usazen na nové pilíře. Úpravou prošel také i samotný zářez. Nyní již chybí jen zeleň a drobné detaily.

Dalším krokem v rámci úprav kolejiště je zrušení nepříliš vzhledného mostu silnice a opěrné zdi lokálky mezi Kolečkovicemi a koncovou stanicí Velké Meziříčí. Celý prostor byl již vyříznut a do trasy silnice byl vsazen kus styroduru. Zbylá část bude v nejbližší době vyplněna stavební pěnou, která částečně poslouží jako násep lokálky nad silnicí, a také jako přilehlá skála u řeky.

Téměř hotový silniční nadjezd lokálky

Prostor po zdemontovaném mostu před instalací styroduru

4.9.2021

Po delším čase jsme se začali také věnovat koncové stanici Velké Meziříčí, známé jako „staré nádraží“. Protože bychom rádi ztvárnili podobu, kdy zde probíhal čilý provoz, čekají nás k instalování mnohé chybějící objekty, které zde v minulosti stávaly, a dnes již dávno neexistují. Největší potíž jsou podklady, takže některé modely vznikají jen podle fotografií či měření zbytků základů. Vydatným pomocníkem jsou i dobové letecké snímky příslušní lokality přístupné na internetu. První dva objekty je skladiště z hrázděného zdiva, vybudované současně se staniční budovou v roce 1886 a mnohem později postavené uhelné sesýpky. Pro stavbu modelů kromě kartonu, dřevěných hranolů a plastových destiček byly využity i profily Evergreen a střešní krytina KB model.

Skladiště a uhelné sesýpky na velkomeziříčském nádraží

14.8.2021

V srpnové aktualitě se opět vracíme ke stavbě nového diorámatu. Celá plocha je již zatravněna pomocí foliáží, přičemž v blízkosti kolejí byla použita i statická tráva. Také zde již byly osazeny listnaté stromy od pana Bezuchy, které brzy doplní další. Po této akci již budou následovat detaily, jako telegrafní sloupy, hektometrovníky, drátovody a návěstní cedule.

Dioráma s již osazenými stromky

27.7.2021

Naše klubové parní depo bylo obohaceno o další přírůstek s jubilejním pořadovým číslem 20. Tentokrát se jedná o stroj, jehož předloha byla poslední parní konstrukcí pro tehdejší ČSD. Hlavním důvodem stavby 464.202 byla její příslušnost do tehdejšího lokomotivního depa Jihlava a Brno, kdy dlouhá léta vedla především osobní vlaky v turnusu společně se stroji 464.0 a 464.1. také na nedaleké trati 240. Základ modelu tvoří upravený pojezd ze stavebnice DK model papouška, kotel, byl vysochán s využitím odlitku, bouda je z upraveného leptu stejné firmy původně určené pro štokra. Více informací ze stavby je uvedeno v samostatném článku v sekci Stavba modelů. Model ještě čeká na patinaci a cílem je postavit ho do čela nové soupravy osobních vozů Bam, které aktuálně procházejí finálními úpravami.

Parní lokomotiva 464.202

12.7.2021

Některé stavby, které jsou na kolejišti již delší dobu, procházejí postupnými úpravami. Po přestavbě trati a krajiny u hradla Pudlov přišel na řadu silniční most, který nadjíždí lokálku před vjezdem do stanice Komonice. Kromě atypické konstrukce ocelových oblouků byla problémem i chybějící opěrná zeď. Po jeho demontáži došlo k vyhloubení zářezů a následně k instalaci zmíněných opěrných zdí. Abychom si ušetřili práci s tvorbou nové silnice, byly z původní mostovky odstraněny oba oblouky a zbylá část aktuálně prochází úpravou v domácích podmínkách.

Zároveň bychom chtěli upozornit, že v sekcích o vozidlech na naší trati a popisu kolejiště došlo k doplnění nových fotografií.

Nové opěrné zdi silničního nadjezdu

27.6.2021

Především pro přepravu dřeva, ale také řeziva, byly dříve hojně využívány klanicové vozy řady Kbmp/Ptdr. Tento typ vozu nabízí již delší dobu firma ES Pečky, bohužel u nás se zatím z mnoha důvodů nevyskytoval. Teprve nyní byl zhotoven první kus, přičemž již při stavbě byl doplněn nákladem dřeva, které je jako přepravovaná komodita u nás zatím v menšině. Doufejme tedy, že do budoucna se tato situace zlepší a některé vozy tak nebudou již zet prázdnotou.

Již před několika lety se na trhu objevila stavebnice dvounápravového kotlového vozu řady Uhs/Rth z produkce firmy SDV, jehož skutečná předloha byla v 60. letech vyráběna v maďarské vagónce RÁBA Győr, především pro potřeby potravinářského průmyslu. Ačkoliv provedení stavebnice bylo velmi věrně zpracováno, což dokazuje náš jediný model, je dnes prakticky nemožné tento vůz sehnat. Náhoda však tomu chtěla, že se k nám přeci jeden další kus dostal. Během krátké doby byl sestaven a oproti původnímu provedení ještě mírně upraven do podoby odpovídající našemu období.

Nákladní vůz řady Kbmp/Ptdr s nákladem dřeva

Kotlový vůz řady Uhs/Rth pro přepravu potravin

7.6.2021

Vedle různých typů služebních vozů v osobní dopravě bylo dříve možné vidět také vozy tehdejší Československé pošty v typickém modrém nátěru, které pro nás představovaly další zajímavou inspiraci k rozšíření vozového parku. Protože stavebnici modelu vozu Fa již delší doby nabízí firma Modely mašinek, rozhodl se náš „dráteník“, že si také nechá postavit jeden kus, přičemž stavby se ochotně ujal náš kolega „patinátor“. Vůz pak byl následně zařazen do soupravy rychlíku, tvořeného vozy typu „ypsilon“.

V období modelářského pravěku jednou z mála možností postavit si Hurvínka byla metoda napouštěného papíru s pojezdem z tovární N -kové mašinky. Obojí nevalné kvality skončilo málem na smetišti dějin. Nicméně bylo nám líto karosérii vyhodit a tak si ji vzal do parády náš dvorní „patinátor“ a výsledek můžete vidět na obrázku. Odložený ohořelý vrak působí dojmem, že je tu skutečně mnoho let a nikoli od tohoto týdne.

Protože veškeré kolejivo a štěrk jsou na svém místě, dostalo se dioráma do fáze zatravňování. To je prováděno s pomocí foliáží z produkce firmy Modelscene. Jedná se o tří různé typy travních porostů, z nichž některé ještě doplňují různé keře a drny, přičemž společným základem je nesečená louka z období pozdního léta. Po dokončení již přijdou na řadu stromy, keře, telegrafní sloupy a jiné detaily.

Poštovní vůz řady Fa

Vrak ohořelého "hurvínka" v komonickém depu

Počátek zatravňování dioramatu

21.5.2021

Před nedávnem se nám podařilo náhodou objevit na stránkách Modely-TT zajímavou nabídku stavebnic dvounápravových kotlových vozů řad Uh/Rh a Uh/R v různých modifikacích z 3D tisku. Protože dvounápravové kotlové vozy tvoří minoritu našeho nákladního vozového parku, rozhodli jsme se pro nákup tří vozů ve dvou různých provedeních, které se ještě liší drobnými detaily. Protože se jedná o velmi jednoduchou stavebnici, kde již není nutné doplňovat další detaily, byly všechny vozy poměrně rychle sestaveny, nalakovány a napatinovány. Nutno však podotknout, že do určité míry jsme museli trochu experimentovat s obtisky, protože dobových fotek těchto řad je pomálu. Jeden vůz je tak vybaven hliníkovým kotlem v šedé barvě, určený pro přepravu formaldehydu. Další dva vozy se zeleným kotlem byly opatřeny popisky Chemických závodů ČSSP, určené pro přepravu minerálních olejů a kapalných uhlovodíků.

Kotlový vůz Uh/Rh pro přepravu formaldehydu

Vozy Uh/Rh a Uh/R pro přepravu minerálních olejů v nátěru Chemických závodů ČSSP "na cestě do Vrbětic :-)"

27.4.2021

Kromě nedávno zmíněné aleje, která „zdobí“ příjezdovou cestu k železniční stanici Komonice, byla také v blízkém okolí doplněna další zeleň od firmy Mnitka. Jde o velmi pěkně zpracovaný produkt, který je možno použít jako stromky nebo jako větší keře.

Asi nejvýraznějším prvkem nového diorámatu se aktuálně stal železobetonový most, jehož pomocí bude překonávat úzkorozchodná trať tu normálněrozchodnou. Byť je oproti skutečnosti zkrácen, odpovídá konstrukčně donedávna existujícímu mostu u města Sárospatak na severovýchodě Maďarska, kudy kdysi vedla známá úzkorozchodná dráha. Náš model byl sestaven s pomocí dřevěných a částečně plastových profilů a po následném nabarvení a dosazení zábradlí byl usazen na své místo.

Zároveň s ním mohla být zahájena i pokládka úzkorozchodných kolejí, které tvoří podloží z produkce firmy DK-Model a kolejivo od firmy Peco. Protože tato trať bude sloužit i k testování případných „budoucích“ hnacích vozidel, byla vybavena i potřebným napájením. Po zasypání kolejí štěrkem a nátěru bočních hran kolejnic již bude možné postupně zatravňovat okolí.

Takovou první „vlaštovkou“, která symbolizuje skutečnost, že dioráma není spjato s provozem ČSD, je maketa mechanické předvěsti, jejíž tvar štítu a pohyb stínítka odpovídá normám MÁV. Ve skutečnosti se jedná o upravenou stavebnici od firmy Hekttor, která tento model již delší dobu nabízí. Nechybí samozřejmě ani typická předvěstní tabule s křížem.

Nová zeleň u stanice Komonice

Železobetonový most úzkorozchodné dráhy

Začátek pokládky úzkorochodných kolejí

Mechanická předvěst typu MÁV

2.4.2021

Nákladní „vlna“ pokračuje. Tentokrát jsme se zaměřili na dva nízkostěnné vozy řady Rmm/Paov, jejichž využití bylo v minulosti velmi rozmanité. Od přepravy hromadných substrátů, dřeva, stavebnin až po různé trubky, dráty či traverzy. Na trhu jsou v současné době tři výrobci tohoto typu, přičemž my jsme se rozhodli pro leptanou verzi od firmy Moje TT, byť je stavebně nejsložitější. Oba vozy byly také naloženy nákladem trubek.

Souprava osmidveřových „baiek“ tažená „albatrosem“ 498.106 byla nedávno doplněna novým služebním vozem řady Dsd, který nahradil ten původní. Nově zhotovený model byl, stejně jako předchozí kus, postaven ze stavebnice od firmy SDV, tentokrát se zavřenými bočními dveřmi. Vozu samozřejmě nechybí provozní patina.

Nákladní vůz Rmm/Paov s nákladem plynových trubek

Druhý nákladní vůz Rmm/Paov

Služební vůz řady Dsd

14.3.2021

Kdo by neznal legendární film „Vesničko má, středisková.“ Jednou z důležitých scén je přílet práškovacího letadla „čmelák“ pilotovaný Štefanem. Protože shodný typ populárního modelu letounu uvedla německá firma Kres, podařilo se nám jeden exemplář také sestavit. Letadélko je opatřeno nejen označením, odpovídající stroji z filmu, ale také rozvodem práškovacího mechanismu, který uvedena stavebnice neobsahuje. Aby byla iluze dokonalá, vznáší se model nad naším kolejištěm, naštěstí není zrovna co práškovat.

Také stavba diorámatu výrazně pokročila. I když zatím stále nemáme k dispozici úzké koleje, byla už alespoň dokončena hrubá stavba krajiny. V současné době se pracuje na bočním obložení z kartónu a také na zasypávání normálněrozchodné tratě štěrkem.

Práškovací letadlo "čmelák" se Štefanem :-)

Dioráma s dokončenou hrubou stavbou krajiny

23.2.2021

Již v době výstavby původní uzlové stanice Komonice jsme uvažovali o realizaci funkční úzkorozchodné dráhy, která měla vést v trase dnešní silnice vedoucí okolo nádraží. Nejen finanční, ale i technické možnosti té doby však tento návrh zavrhly a dnes tak můžeme obdivovat na kolejišti pouze dvě makety úzkokolejek u zauhlovacího výtahu a na pile.

Teprve nedávno však tato myšlenka opět „ožila“ v souvislosti s přestavbou okolí hradla Pudlov, kdy se začalo uvažovat o lepším využití a rozšíření prostoru mezi řekou a skálou pod hradlem, kde v současné době vede polní cesta. Kromě toho dnes již existují pro nás reálné finanční a technické možnosti stavby modelů ve velikosti TTe, což odpovídá přibližně rozchodu 760mm.

Abychom však získali jisté zkušenosti s tímto měřítkem, rozhodli jsme se nejdřív postavit menší dioráma, které by mělo zároveň sloužit pro prezentaci motorové lokomotivy řady M61 Maďarských státních drah, známou jako „nohabka“ s osobním vlakem.

Realizace byla započata stavbou rámu, na němž byl pro trasu normálněrozchodné i úzkorozchodné trati použit styrodur. Dioráma znázorňuje mimoúrovňové křížení, které je volně inspirováno skutečnou předlohou. Na normálněrozchodné trati již také byly položeny koleje, které jsme měli k dispozici. Nyní čekáme na první dodávku úzkých kolejí a mezitím pracujeme na vyplňování prostoru mezi tratěmi pěnovým polystyrenem.

Začátek výstavby nového diorámatu, v popředí již leží normálněrozchodná trať

26.1.2021

Jednou z nejvýraznějších novinek, kterou bylo možné zhlédnout na poslední výstavě, bylo malované pozadí na kolejišti. Protože nás před výstavou tlačil čas, bylo rozhodnuto, že některé detaily budou postupně domalovány až po výstavě. To se týkalo především zeleně, jejíž podoba se měla odvíjet od tehdy ještě neosazených stromků v těsné blízkosti pozadí. Proti původnímu plánu však nedávno přibyl jeden výraznější detail, který bychom Vám nyní chtěli představit.

Jak známo, vedle velkomeziříčského „starého“ nádraží a pily máme na kolejišti i několik samostatných budov, které představují reálné předlohy. Jednou z nich je i staniční budova v Mistrovicích, která se dodnes nachází na již zrušené trati Česká Lípa-Kamenický Šenov. A právě k této stavbě jsme se rozhodli upravit i pozadí, které by mělo znázorňovat obec Nový Oldřichov, jejíž součástí jsou právě i Mistrovice. Za vzor jsme si vzali jednu starší fotografii, na níž byla vidět i původní stanice. Byť se namalovaná obec nachází v místě dělení, výsledek určitě stojí za to.

Část pozadí za stanici Mistrovice s obcí Nový Oldřichov

4.1.2021

Vítejte v Novém roce 2021. Protože nákup většího množství listnatých stromů v potřebné kvalitě je v současné době nad naše možnosti, rozhodli jsme se pro jednodušší variantu, tedy úpravu starších nepříliš povedených „listnáčů“, které jsme již dlouhou dobu měli v zásobě. Největším problémem byl použitý molitan, který navíc špatně držel na jednotlivých větvích. Tam, kde tedy již chyběl, byl dosazen molitan kvalitnější a pomocí matného laku byl vytvořena podkladová vrstva, na kterou jsme použili sypané listí třech odstínů od firmy Noch. Výsledek předčil naše očekávání, a proto byla první várka ihned usazena na kolejiště, především v okolí stanice Komonice.

Nové "listnáče" podél hlavní příjezdové silnice ke stanici Komonice

Část nové aleje u cesty k nakládací ploše